Topné panely

Vyřízení reklamace

NÁVOD JAK REKLAMOVAT - JAK ZABALIT, ZABEZPEČIT, OZNAČIT A ZASLAT REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ:
 
Kompletní zboží s příslušenstvím uložte do takového obalu, který splňuje tato kritéria:
a) zajistí bezpečný transport s ohledem na povahu obsahu
b) je v souladu s podmínkami přepravy konkrétního přepravce (nutný předpoklad pro úspěšné vedení případné reklamace dopravy)

Vezměte prosím na vědomí, že původní obal toto nemusí splňovat.
Nepodceňujte bezpečné balení obsahu a nespoléhejte se pouze na originální obal, za obsah zásilky a její doručení v nepoškozeném stavu odpovídá odesilatel zásilky, ne příjemce.

Do zásilky přiložte kopii daňového dokladu, popis závady, uveďte datum reklamace, údaje identifikující Vás jako kupujícího, adresu na kterou se má zaslat opravený výrobek a záruční list, pokud byl součástí dodávky. Zásilku označte viditelným nápisem REKLAMACE.
Zboží odešlete na adresu: ELEKTRICKÉ TOPENÍ, třída Kpt. Olesinského 62, 261 01  Příbram II

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ POSÍLAJÍ ZÁSILKY ČESKOU POŠTOU  
Nezasílejte nám prosím ve vlastním zájmu těžké, křehké, nebo velké balíky prostřednictvím České pošty (dále jen pošta). Pošta k nám dováží tyto zásilky velmi často se značně poškozeným obalem a jak praxe ukázala, i s poškozeným obsahem. Dle "Obchodních podmínek" pošty je příjemce takové zásilky nucen řešit reklamaci pouze přímo na poště.
Pošta tak zcela nelogicky vyžaduje časově náročné řešení reklamace přímo na poště (!) po příjemci zásilky a ne po odesílateli, jenž si službu objednal a zaplatil. Tímto trestá příjemce zásilky za vlastní pochybení nebo pochybení odesilatele, který zásilku nedostatečně zabezpečil. Celý reklamační proces je přitom zcela zbytečnou ztrátou času, pokud zásilka neodpovídá přepravním "Obchodním podmínkám" pošty, což je v praxi bohužel většina.
 
Zásilky s poškozeným obalem nebo obsahem nepřebíráme a necháváme tak prostor k uplatnění reklamace při zpětném doručení odesilateli.
Nepoškozené zásilky budou samozřejmě převzaty. 
Doporučujeme vám využít služeb dopravců, kteří se nechovají takto arogantně a hlavně naprosto bez respektu k času svých zákazníků. Děkujeme za pochopení.
 
REKLAMACE 
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi nebo potvrzenou objrdnávkou). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat e mailovou zprávou.

designed by 4D Panavis & Panadela | Vyhřívání okapů | contents ©2023 | powered by Online Shop P&Pv2.7 & Quick.Cart TOPlist