Topné panely

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
 

NÁVOD JAK VRÁTIT ZBOŽÍ - JAK ZABALIT, ZABEZPEČIT, OZNAČIT A ZASLAT VRACENÉ ZBOŽÍ:

Spotřebitel má nárok na vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě. Vrácení kupní ceny v plné výši je možné za předpokladu vrácení výrobku bez známek používání (zboží si můžete vyzkoušet, ale ne ho používat), vrácené zboží samozřejmě nesmí být poškozené nebo viditelně opotřebované, nesmí chybět jeho část, návod ani další dokumenty. Dodavatel (prodávající) má nárok účtovat náklady na uvedení zboží do původního stavu tak, aby bylo možné zařadit znovu do prodeje jako bezvadné, pokud zboží vrácené spotřebitelem v takovém stavu není.

Kompletní zboží s příslušenstvím uložte do takového obalu, který splňuje tato kritéria: 
a) zajistí bezpečný transport s ohledem na povahu obsahu
b) je v souladu s podmínkami přepravy konkrétního přepravce (nutný předpoklad pro úspěšné vedení případné reklamace dopravy)

Vezměte prosím na vědomí, že původní obal toto nemusí splňovat.
Nepodceňujte bezpečné balení obsahu a nespoléhejte se pouze na originální obal, za obsah zásilky a její doručení v nepoškozeném stavu odpovídá odesilatel zásilky, ne příjemce.

Do zásilky přiložte pro usnadnění komunikace jasně formulované sdělení o vrácení zboží (odstoupení od smlouvy), kopii daňového dokladu a bankovní spojení.
Zásilku označte viditelným nápisem VRÁCENÍ ZBOŽÍ.
Zboží odešlete na adresu: ELEKTRICKÉ TOPENÍ, třída Kpt. Olesinského 62, 261 01  Příbram II

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ POSÍLAJÍ ZÁSILKY ČESKOU POŠTOU
Nezasílejte nám prosím ve vlastním zájmu těžké, křehké, nebo velké balíky prostřednictvím České pošty (dále jen pošta). Pošta k nám dováží tyto zásilky velmi často se značně poškozeným obalem a jak praxe ukázala, i s poškozeným obsahem. Dle "Obchodních podmínek" pošty je příjemce takové zásilky nucen řešit reklamaci pouze přímo na poště.
Pošta tak zcela nelogicky vyžaduje časově náročné řešení reklamace přímo na poště (!) po příjemci zásilky a ne po odesílateli, jenž si službu objednal a zaplatil. Tímto trestá příjemce zásilky za vlastní pochybení nebo pochybení odesilatele, který zásilku nedostatečně zabezpečil. Celý reklamační proces je přitom zcela zbytečnou ztrátou času, pokud zásilka neodpovídá přepravním "Obchodním podmínkám" pošty, což je v praxi bohužel většina. 
Zásilky s poškozeným obalem nebo obsahem nepřebíráme a necháváme tak prostor k uplatnění reklamace při zpětném doručení odesilateli.
Nepoškozené zásilky budou samozřejmě převzaty. 
Doporučujeme vám využít služeb dopravců, kteří se nechovají takto arogantně a hlavně naprosto bez respektu k času svých zákazníků. Děkujeme za pochopení.
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se vylučují ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Prodávající si vyhrazuje právo odvolat nabídku ve lhůtě jejího přijetí a případně odstoupit od smlouvy z důvodu vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
designed by 4D Panavis & Panadela | Vyhřívání okapů | contents ©2023 | powered by Online Shop P&Pv2.7 & Quick.Cart TOPlist